Uitgangspunten van YouBloom

Onze werkwijze is gebaseerd op het gedachtegoed van de positieve psychologie en het oplossingsgericht werken. Het accepteren van de realiteit zoals deze nu is, het vooruit kijken naar je wensen voor de toekomst en in het hier en nu bekijken welke stappen je dichter naar je toekomst kunnen brengen. De focus is op groei, om in mogelijkheden te blijven denken en daarbij je kracht en talenten in te zetten. Om vooruit te komen is het echter ook belangrijk op tijd stil te staan en ruimte te maken voor zelfreflectie. Daarnaast is het belangrijk om inzichtbiedende, activerende en stimulerende ervaringen te hebben door te doen. Onze trainingen en coachtrajecten bieden de juiste balans tussen bezinning en doen, tussen reflectie en daadkracht.

Je loopbaan en je persoonlijk welbevinden hebben dezelfde aandacht nodig als bijvoorbeeld een moestuin of bloementuin: de oogst komt niet vanzelf.

Net als een tuin hebben ze continu aandacht, voeding en onderhoud nodig voordat je kunt oogsten. Na het zaaien, kun je niet direct de vruchten plukken. Het duurt even voordat je ziet dat wat je gezaaid hebt ook daadwerkelijk gaat groeien en tot bloei komt. Je zult tegenvallers moeten incasseren, niet alles wat je zaait ontkiemt, sommige planten verdorren. En als je uiteindelijk van de oogst weet te genieten, zul je opnieuw erover moeten nadenken welke gewassen je nu wilt zaaien om ook het volgend jaar te kunnen oogsten.

Onze uitgangspunten bij al onze trajecten zijn:

+ Waarderende benadering

In onze samenleving wordt van jongs af aan vaak de focus gelegd op datgene wat niet goed gaat. Op school kreeg je een dictee terug waarop aangegeven stond hoeveel fouten je had gemaakt in plaats van hoeveel woorden je goed had. De kans is groot dat bij de bespreking van je rapport de aandacht met name uitging naar dat ene vak waar je een onvoldoende voor stond. Ook bij werkgevers is het vaak een automatisme om medewerkers te stimuleren zich te ontwikkelen in datgene waarin ze nog niet zo sterk zijn. Iemands kwaliteiten zijn vaak vanzelfsprekend en we focussen ons op het verbeteren van de tekortkomingen. Het is echter zeer de moeite waard om juist te kijken naar waar iemand goed in is: persoonlijke krachten, kwaliteiten, talenten. Medewerkers die zicht hebben op hun talenten en weten hoe ze deze willen benutten en ontwikkelen, hebben meer een doel voor ogen dan diegene die alleen het besef hebben van wat ze nog niet goed kunnen. Zicht op talent geeft meer zelfvertrouwen.

Alles wat je positieve aandacht geeft groeit

Voor een succesvol coach- of trainingstraject is het belangrijk eenieders doelen als vertrekpunt te nemen. Het werken vanuit persoonlijke doelen, in plaats van problemen, en het leren van successen - meer dan van fouten - geeft zelfvertrouwen en positieve energie. Het gevoel succesvol te kunnen zijn, motiveert.

Wij hanteren hierbij het principe van de waarderende dialoog: we gaan uit van successen en maken verbinding met de dromen en aspiraties van mensen en we onderzoeken samen met hen hoe ze ook hun talenten zo goed mogelijk kunnen inzetten en verder ontwikkelen. Deelnemers krijgen hierdoor inzicht in eigen kracht, reële mogelijkheden en vertrouwen in zichzelf en de toekomst. Waardering geeft meer werkplezier en maakt positieve energie vrij om te leren, te veranderen, initiatieven te nemen en om actie te ondernemen. En daarmee leidt het tot meer productiviteit.

+ DRIJFVEREN ALS VERTREKPUNT

Niemand gaat zich ontwikkelen omdat zijn leidinggevende dat graag wil of omdat het voor de organisatie van strategisch belang is. Mensen komen pas echt in beweging als ze er persoonlijk belang bij hebben en een sterke innerlijke gedrevenheid voelen om ergens mee aan de slag te gaan. Die gedrevenheid kan bijvoorbeeld voortkomen doordat ze een bepaalde ambitie of engagement hebben, uitgedaagd worden, urgentie zien of ervaren dat zij een essentieel onderdeel zijn om de gewenste organisatiedoelstellingen te halen. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke ontwikkeling, de werkgever biedt het kader en faciliteert. Binnen een organisatie moet een situatie van wederzijdse aantrekkelijkheid ontstaan: de organisatie denkt na over hoe ze een aantrekkelijke werkplek kunnen zijn en de medewerker onderzoekt actief hoe hij een aantrekkelijke bijdrage kan leveren voor de organisatie.

+ LEREN IS BREDER DAN OPLEIDEN

Ervarend leren (leren door te doen) is een belangrijke methodiek die we toepassen in al onze leertrajecten. We faciliteren voor iedere deelnemer uitdagende leerervaringen, waarin hij wordt uitgedaagd door (thuis)opdrachten, het aangaan van (netwerk)gesprekken, zich te profileren, kleur te bekennen, nieuwe methoden toe te passen, ervaringen uit te wisselen en vaardigheden toe te passen. De dagelijkse werkomgeving als krachtige leeromgeving. Kortom: het geleerde toepassen in de praktijk en vice versa van die praktijk leren door middel van reflectie en feedback.

+ SAMENWERKING MET DE OPDRACHTGEVER

De samenwerking tussen YouBloom en de opdrachtgever blijkt tot op heden een succesvolle te zijn! Door de korte lijnen en doordat beide partijen oog hebben voor de individuele vraagstukken en behoeften van de deelnemers en de werkgever, kan snel geschakeld worden en out of the box naar mogelijkheden gezocht worden.